News

TH: MHS Province of the Happiest in the year 2013

Mae Hong Son Loop Explorer

“แม่ฮ่องสอน” จังหวัดที่ประชาชนอยู่แล้วมีความสุขที่สุดของประเทศไทย ประจำปี 2556
ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เผยผลการวิจัยผลการจัดอันดับค่าร้อยละของประชาชนที่อยู่อาศัยในแต่ละจังหวัด พบว่า จังหวัดที่ประชาชนอยู่แล้วมีความสุขมากที่สุดอันดับหนึ่งคือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รองลงมา ได้แก่ พังงา ชัยภูมิ ปราจีนบุรี อุทัยธานี จันทบุรีและสุโขทัย พะเยาและแพร่ น่าน หนองคาย ลำปาง ตามลำดับ

Mae Hong Son Loop Explorer

“MHS” province of the happiest people in the country for the year 2556.

ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาชนอยู่ในจังหวัดแห่งความสุขของประเทศไทย 10 อันดับแรก ได้แก่ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นหลัก วิถีชีวิตชาวบ้าน เป็นเมืองที่สงบ เป็นสังคมขนาดเล็ก มีความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัวและชุมชน ผู้คนมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูง คดีอาชญากรรมต่ำ มีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ของคนท้องถิ่น มีความเป็นเมืองและลักษณะวัตถุนิยมระดับน้อยถึงปานกลาง และที่สำคัญอย่างยิ่งคือ คนในพื้นที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในหมู่ประชาชน

ผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ผลการจัดอันดับจังหวัดแห่งความสุขของประเทศไทยฯ โดย ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

About the Author

Boom

is the Publisher of Map & Blog and Managing Director of Live in Pai Property & Lifestyle. An active member of the Pai Tourism Club, she works diligently to expand Pai's touristic appeal in a positive, sustainable way.