News

TH: TU. Meeting to Raise the Safety of Foreign Tourists in Pai

Mae Hong Son Loop Explorer

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนจาก วช. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตามมาตรฐานสากล (พื้นที่ต้นแบบ) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปาย ชั้น ๒ จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ ๙ สิงหาคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล หัวหน้าโครงการจาก คณะสภาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า
การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยทางถนนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้หน่วยงานภารกิจ ผู้มีส่วนร่วมได้แสดงความคิดเห็น ในการแก้ไขปัญหา และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกอำเภอ

สาระสำคัญของการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ ได้มีการเสนอภาพรวม โครงการและโครงการย่อยที่ ๑ – ๔ ตามลำดับคือ โครงการพัฒนาแผนที่ที่ระบุจุดอันตราย
เพื่อการท่องเที่ยวทางถนนที่ปลอดภัย/โครงการการยกระดับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ/โครงการศึกษาระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัย
เพื่อการท่องเที่ยวทางถนนอย่างยั่งยืน/โครงการศึกษา เพื่อยกระดับ คุณภาพการช่วยเหลือ และดูแลรักษานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลังการประสบอุบัติเหตุทางถนน

จากนั้นได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีภาคส่วนต่างฯ ในการยกระดับความปลอดภัยทางถนน ในการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ ตามมาตรฐานสากลโดย ๕ กลุ่มเสาหลัก ด้านความปลอดภัยทางถนน ได้แก่ การบริหารจัดการ ถนนปลอดภัย ยานพาหนะปลอดภัย ผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย และการตอบสนองภายหลังเกิดเหตุ สิ่งสำคัญที่ต้องการให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน คือประเด็นในการพัฒนา บูรณาการ เพื่อถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบ และนำสู่การปฏิบัติพัฒนาของภาคี หลัก แต่ละด้านสู่มาตรฐานสากล รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๕๘ ต่อไป

ข่าวโดย : อ่อนศรี ศรีอัมพร ทีมข่าว ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

About the Author

Boom

is the Publisher of Map & Blog and Managing Director of Live in Pai Property & Lifestyle. An active member of the Pai Tourism Club, she works diligently to expand Pai's touristic appeal in a positive, sustainable way.